Wskaźnik gospodarowania zasobem

Innym miernikiem jest wskaźnik wykorzystania środków trwałych w tworzeniu wartości sprzedaży. Określa on zatem, ile razy sprzedaż jest większa od wartości środków trwałych zaangażowanych w działalności przedsiębiorstwa. W przemyśle krajów wysoko rozwiniętych średni wskaźnik rotacji środków trwałych wynosi 1,6, co oznacza, że dolar zaangażowany w majątku przynosi średnio 1,6 dolara wartości sprzedaży. Wykorzystanie wskaźnika rotacji środków trwałych w systemie kontroli jest szczególnie istotne dla firm, w których środki trwałe stanowią ważny element majątku. Ma on natomiast małe znaczenie w przedsiębiorstwach, w których sprzedaż w mniejszym stopniu zależy od wielkości środków trwałych zaangażowanych w ich działalność (np. firmy usługowe, doradcze, handlowe).

Trzeci, uzupełniający rodzaj mierników z omawianej teraz grupy, stanowi wskaźnik gospodarowania zasobem (potencjałem) ludzkim w organizacji, który stanowi podstawowy element potencjału wytwórczego przedsiębiorstwa. Stopień ich wykorzystania najogólniej można ocenić na podstawie wielkości sprzedaży przypadającej na jednego zatrudnionego. Miernik taki nazywany jest wydajnością pracy jednego zatrudnionego. Zależy ona od struktury asortymentowej produkcji i cen zbytu wyrobów, rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwie, specyfiki branży, w której ono działa i innych czynników. Stąd istotnych informacji kontrolnych dostarczają porównania wydajności pracy nie tylko w kolejnych okresach funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale i porównania z wydajnością innych przedsiębiorstw w branży.

Leave a Reply