CONTROLLING FINANSOWY W MEBLEX-ie

Istotnym instrumentem controllingu finansowego w MEBLEX-ie, który łączy ze sobą budżet przychodów i kosztów, jest analiza progu rentowności, stanowiąca newralgiczny element sterowania zyskiem. Analiza ta pozwala określić, kiedy wygospodarowana zostanie taka wielkość dochodu, która pozwoli na pełne pokrycie kosztów stałych przedsiębiorstwa. Moment ten określany jest jako próg rentowności, ponieważ po jego osiągnięciu wszystkie dodatkowe wartości sprzedaży tworzą zysk. W najprostszej standardowej postaci analiza progu rentowności wymaga przyjęcia pewnych założeń. Podstawowym warunkiem jest możliwość dokonania podziału kosztów całkowitych na dwie części: koszty stałe i koszty zmienne. Przyjmuje się przy tym, że koszty stałe mają charakter bezwzględnie stały, a koszty zmienne mają charakter kosztów proporcjonalnie zmieniających się w stosunku do wahań wielkości produkcji. Konsekwencją tego jest liniowy przebieg kosztów całkowitych w stosunku do zmian planowanej wielkości produkcji, co wyraża wzór:

W przypadku zakładu mebli kuchennych firmy MEBLEX, minimalna wartość przychodów ze sprzedaży w skali miesiąca, która zapewnia zysk, wynosi 95000 zł.

Z powyższych wzorów możemy praktycznie policzyć wszystko: jak zmieni się opłacalność działania, jeżeli firma poniesie wydatki na reklamę, lub na ile musi zwiększyć się popyt dzięki lej reklamie, aby taka inwestycja miała sens, jaki wpływ na dochody firmy ma zwyżka kosztów stałych, zmiennych, podniesienie cen, zmiana wolumenu sprzedaży, a także jak ustalać ceny, aby osiągnąć pożądaną wielkość zysku. Takie działanie analityczne nosi nazwę analizy wrażliwości i jest przeprowadzane w celu ograniczenia elementu niepewności, który zawsze towarzyszy podejmowaniu decyzji rozwojowych.

Leave a Reply

Kategorie
https://inspirujacydom.pl/fotele-chierowskiego-najslynniejszy-mebel-prl-u/ Opiniak.com