CONTROLLING W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJAMI CZĘŚĆ 2

Wynika z tego, że system controllingu nie służy jedynie kontrolowaniu, lecz w większym stopniu zapobieganiu. Możliwe odchylenia powinny być wykrywane wcześniej, jeszcze przed ich wystąpieniem. W controllingu rozwija się zatem sposób myślenia uwzględniający zarządzanie antycypacyjne i sprzężenie wyprzedzające {feed forward).

Myślenie nastawione na sprzężenie wyprzedzające oznacza, że poprzez analizę odchyleń można osiągnąć istotne efekty w ustalaniu właściwego kierunku działań w przyszłości. W controllingu zatem przeszłość jest istotna o tyle, o ile ma wpływ na przyszłość. Podstawową przesłanką jest tutaj fakt, iż nauka płynie z popełnionych w przeszłości błędów. Nie chodzi o szukanie „kozłów ofiarnych”, ale o wykrycie przyczyn odchyleń. Kiedy przeanalizuje się przyczyny, będzie można w przyszłości uniknąć tych odchyleń.

Skonstruowanie sprawnego systemu controiiingu wymaga precyzyjnego określenia relacji między kadrą kierowniczą a zespołem kontrolnym. Wdrażanie controiiingu ma pełne uzasadnienie i jest racjonalne jedynie wówczas, gdy zarządzanie przedsiębiorstwem ma charakter zdecentralizowany. Daje to możliwość elastycznego sterowania działalnością organizacji oraz zwiększa poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje na każdym szczeblu kierowniczym.

Funkcja kontroli w tradycyjnych rozwiązaniach jest umiejscowiona w różnych komórkach organizacyjnych, przeważnie nie powiązanych ze sobą ani pod względem hierarchicznym, ani pod względem funkcjonalnym. Zatem działania kontrolne mogą nie być związane w jakąś spójną całość, zarówno decyzyjną, jak i operacyjną. Natomiast controlling jest zorganizowany w zespołach zadaniowych „wmontowanych” w ramową strukturę organizacyjną. Do najczęściej tworzonych obszarów zadań controiiingu, realizowanych w ramach zespołów zadaniowych, zaliczamy: produkcję, marketing oraz finanse.

Obszary te nie funkcjonują autonomicznie. Zachodzi między nimi ścisła współzależność. Oddziałują one na siebie, analiza odchyleń w finansach wywołuje ocenę procesu produkcyjnego, monitoring otoczenia, systemu dystrybucji wyrobów, czasu inkasowania należności od klientów itp.

Leave a Reply

Kategorie
https://transportplus.pl/ Konturowanie twarzy w zależności od jej kształtu