Dyrektoriat

Dyrektoriat składa się z przewodniczącego i czterech zastępców. Do kompetencji dyrektoriatu należy prowadzenie bieżących interesów bankowych, przygotowywanie projektów decyzji rady administracyjnej i zapewnienie ich wykonania.

Komisja kontrolna składa się natomiast z trzech członków, wyłonionych spośród wysokich urzędników organów kontrolnych krajów członkowskich. Komisja sprawdza prawidłowość prowadzenia operacji kredytowych i ksiąg finansowych.

Wnioski kredytowe są rozpatrywane przez radę administracyjną i wymagają opinii Komisji oraz zainteresowanych państw członkowskich. Negatywna opinia tych ostatnich uniemożliwia przyznanie kredytu. Rada administracyjna bada wnioski kredytowe z punktu widzenia ich zgodności z postanowieniami traktatu oraz ze statutem banku i decyzjami gubernatorów. Kredytowanie nie może przekraczać 50% całkowitych kosztów realizowanego zadania. Kredyty udzielane przez bank są klasyfikowane według ich gospodarczego przeznaczenia oraz według gałęzi gospodarczych i miejsca (kraju) inwestycji. Bank kredytuje również działalność poza obszarem wspólnot, w tym m.in. udziela pomocy państwom postsocjalistycz- nym.

Od kwietnia 1991 r. rozpoczął działalność Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (patrz szerzej J. Głuchowski, op.cit.). Jego założycielami było 39 państw (podzielonych na cztery grupy) i dwie organizacje (EWG i Bank Inwestycyjny). Siedzibą banku jest Londyn.

W świetle statutu banku jest on instytucją finansową, której głównym zadaniem jest wsparcie postępu gospodarczego i odbudowy w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, deklarujących wprowadzenie demokracji wielopartyjnej, pluralizmu i gospodarki rynkowej, a szczególnie tych przedsięwzięć, które wspomogą otwarcie rynku, prywatyzację i bezpieczne środowisko.

Leave a Reply