Zakres działania Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Wkład Polski do banku jest niewielki (128 min ECU) i dlatego jest ona zaliczona do trzeciej grupy państw założycielskich oraz reprezentuje ją jedynie jeden członek w Radzie Gubernatorów.

Zakres działania Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ogranicza się do krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Bank ten stosuje bardziej urozmaicone niż inne instytucje finansowe formy działania. Poza udzielaniem kredytów może bowiem kupować udziały w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, a także udzielać im gwarancji umożliwiających dostęp do międzynarodowgo rynku kapitałowego oraz tworzyć fundusze celowe. Pożyczki mogą być udzielane bez wymogu uzyskania gwarancji rządowych. Co najmniej 6% pożyczek przeznacza się dla sektora prywatnego. Polska uzyskała już znaczne kwoty pożyczek z EBOiR.

Europejska unia walutowa i europejski system banków centralnych

Tradycje zawierania porozumień walutowych w Europie są odległe i sięgają IIpołowy XIX w. (patrz szerzej A. Komar, Europejska unia walutowa, Warszawa 1993).Tendencje te rozwijały się również po zakończeniu II wojny światowej. Instytucjonalnie nie mieściły się początkowo w ramach Wspólnot Europejskich. W latach 1950-1958 funkcjonowała Europejska Unia Płatnicza, którą zlikwidowano dopiero w związku z wprowadzeniem zewnętrznej wymienialności walut 6 krajów EWG. W 1958 r. rozpoczął swą działalność Europejski Układ Walutowy, na mocy którego utworzono Fundusz Europejski oraz Wielostronny System Rozliczeń (patrz szerszej E. Chrabonszczewska, Europejski system walutowy, Warszawa 1992).Przetrwał on do końca 1973 r. Podjęto wówczas wzmożone wysiłki dla stworzenia pełnego Europejskiego Systemu Walutowego.

Leave a Reply