Harmonizacja prawnych regulacji europejskiego rynku usług finansowych

0
comments

Z chwilą powołania ESBC każdy z krajów członkowskich jest zobowiązany do dostosowania przepisów prawa bankowego i statutu banku centralnego do

postanowień traktatu o unii gospodarczej i walutowej oraz statutu ESBC i EBC. Narodowe banki centralne jako integralny składnik ESBC są zobowiązane do prowwadzenia działalności na podstawie wytycznych i zaleceń EBC. Rada EBC może podjąć decyzje zobowiązujące narodowe banki centralne do respektowania wytycznych EBC.

Harmonizacja prawnych regulacji europejskiego rynku usług finansowych

Z problematyką unii walutowej i europejskiego systemu banków centralnych wiążą się także wysiłki w zakresie rynku usług finansowych. Swoboda świadczenia usług w ramach Wspólnoty jest zasadą, podobnie jak swoboda przepływu towarów i kapitałów oraz przemieszczania się pracowników. Zasada ta podlega jednak pewnym ograniczeniom ze względu na specyfikę usług finansowych. Pod tym pojęciem rozumie się bowiem zarówno usługi w zakresie działalności ubezpieczeniowej, jak w działalności bankowej (z wyjątkiem zadań centralnego banku państwa) oraz w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, a także wszelkiego rodzaju doradztwo w sprawach finansowych. W tym miejscu nasze zainteresowania ograniczamy do usług bankowych, chociaż pod względem ich charakteru prawnego są one z reguły obiektem prawa prywatnego, będąc w szczególności przedmiotem prawa bankowego.

Harmonizacja norm prawa bankowego w krajach Wspólnoty jest koniecznością dostrzeganą od dawna {por. J. Węcławski, Harmonizacja norm prawa bankowego w krajach EWG, „Bank i Kredyt” 1991, nr 12).Wymaga tego idea utworzenia wspólnego rynku i usług bankowych. Dla jej realizacji podejmowane są od dawna konkretne działania {patrz szerzej J.K. Solarz, Dostosowanie banków do standardów europejskich, Warszawa 1993).Ich chronologia jest następująca.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>