Główny podmiot EBC

Do zadań ESBC należy zatem: określenie i realizacja polityki pieniężnej Wspólnoty, prowadzenie transakcji dewizowych z uwzględnieniem stabilności cen i kursu ECU, utrzymywanie i administracja ofiacjalnych rezerw dewizowych krajów członkowskich, popieranie niezakłóconego funkcjonowania systemów rozliczeń.

Głównym podmiotem reprezentującym i koordynującym interesy narodowych banków centralnych ma być EBC, wyposażony w osobowość prawną i autonomię oraz prowadzący działalność na terenie całej Wspólnoty. Jego organami są rada i zarząd EBC. Kapitał EBC wyniesienie 5 mld ECU i zostanie wniesiony przez narodowe banki centralne według przyjętego klucza podziału. Natomiast rezerwy walutowe EBC wyniosą 50 mld ECU i będą wnoszone przez narodowe banki centralne w walutach krajowych.

EBC oraz narodowe banki centralne mają prowadzić rachunki instytucji kredytowych, instytucji publicznych i innych uczestników operacji rynkowych. W szczególności będą mogły prowadzić działalność na rynkach finansowych, giełdach papierów wartościowych oraz przeprowadzać transakcje związane z obrotem metalami szlachetnymi. EBC będzie mógł żądać, aby działające w krajach członkowskich instytucje kredytowe utrzymywały na rachunkach EBC i narodowych banków centralnych rezerwy minimalne w celu realizacji wspólnej polityki pieniężnej. Zabronione jest natomiast finansowanie przez EBC lub narodowe banki centralne przekroczenia kredytów przez wszelkie organa prawa publicznego, zarówno na szczeblu Wspólnoty, jak i krajów członkowskich. Zadaniem EBC i narodowych banków centralnych jest również dbałość o prawidłowo funkcjonujące systemy rozliczeniowe i clearingowe. Do EBC należy również sprawowanie nadzoru nad instytucjami kredytowymi w krajach członkowskich.

Leave a Reply