Konstrukcje podatkowe dla oddziaływania na podmioty gospodarcze

W stosunku do spółek z udziałem kapitału zagranicznego (ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym, Dz. U. Nr 60, poz- 253 zpóźn. zm.)obowiązuje zasada, że wkłady podmiotów zagranicznych do kapitału spółki mają być wnoszone: '

– w walucie polskiej, pochodzącej ze sprzedaży w banku dewizowym walut wymienialnych przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski,

– w postaci niepieniężnej, pod warunkiem przekazania wkładu z zagranicy lub nabycia za walutę polską pochodzącą ze sprzedaży w banku dewizowym walut wymienialnych przy zastosowaniu kursu walut obcych.

– dochodów z udziałów lub akcji,

– kwot uzyskanych ze sprzedaży lub umorzenia udziałów lub akcji,

– kwot należnych podmiotowi zagranicznemu jako wspólnikowi z podziału majątku w wyniku licytacji spółki po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Sięganie po konstrukcje podatkowe dla oddziaływania na rozmiary i strukturę majątkową podmiotów gospodarczych nie należy do rzadkości. Podatki okazały się bowiem skutecznym instrumentem oddziaływania w tym zakresie. Rozwiązania takie występują również w aktualnym systemie polskim, mimo iż znajduje się on dopiero w fazie przebudowy. Dlatego też większość z obecnych konstrukcji nie jest jeszcze w pełni przystosowana do wypełniania roli instrumentu oddziaływania na rozmiary, strukturę i efektywne wykorzystanie majątku podmiotów gospodarczych. Uwagę zwracają jednak cztery podatki: rolny, leśny, od nieruchomości i od środków transportowych. Najbardziej wymowna jest konstrukcja podatku rolnego (ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym tekst jedli. Dz,. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, zm.: z 1994 r. Nr 1, poz. 3).Opodatkowaniu podlegają bowiem gospodarstwa rolne, za które do celów podatkowych uważa się obszar użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych, gruntów pod stawami oraz gruntów pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa o łącznej powierzchni 1ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy.

Leave a Reply