Podstawa majątkowa utworzenia spółki akcyjnej

Podstawę majątkową utworzenia spółki akcyjnej stanowi kapitał akcyjny. Odzwierciedla on aktywa spółki, stanowiące gwarancję jej wypłacalności wobec wierzycieli. Kapitał akcyjny musi być oznaczony w statucie jako konkretna kwota. Obecnie przepisy kodeksu handlowego wymagają, aby minimalna kwota kapitału akcyjnego wynosiła 1 mld zł, co w przeliczeniu na waluty obce koresponduje z wymogami jakie stawia się w tej dziedzinie spółkom akcyjnym w krajach Wspólnoty Europejskiej. Przed rejestracją spółki konieczne jest objęcie całego jej kapitału, a więc zadeklarowanie wniesienia do majątku spółki pieniędzy lub przedmiotów majątkowych o łącznej wartości równej ustalonej kwocie kapitału. Od objęcia kapitału akcyjnego odróżnić należy jego pokrycie, a więc dokonanie odpowiednich wpłat gotówkowych, bądź przeniesienie na spółkę własności rzeczy lub innych praw majątkowych. Po zarejestrowaniu spółki kapitał akcyjny może być podwyższony lub obniżony bądź też umorzony (akcje).

Szczególne zasady tworzenia spółek akcyjnych dotyczą sfery bankowości i ubezpieczeń. Przepisy prawa bankowego (ustawa z clnia 31 stycznia 1989 r., Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz¦ 359 zm.: z 1993 r. Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz127, Nr 134, poz. 646)określają specjalne wymogi, jakie stawiane są przy tworzeniu banków w formie spółek akcyjnych, gdy idzie o kapitał własny banku. Jego wielkość musi być dostosowana do rodzajów czynności bankowych przewidzianych do wykonania i do rozmiarów zamierzonej działalności. Obecnie wymaga się, że wysokość kapitału akcyjnego nie może być mniejsza niż 70 mld zł. Ponadto wymaga się, aby jeden założyciel nie był właścicielem więcej niż połowy tego kapitału. Kapitał własny banku nie może przy tym pochodzić z pożyyczki, kredytu lub w jakikolwiek sposób być obciążony.

Leave a Reply