Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej przewiduje wniesienie przez wpsólników wkładów (art. 860 § 1 k.c.). Obowiązek ten nie musijednak obciążać wszystkich wspólników. Orodzaju i o wysokości wkładów oraz o terminie i sposobie ich wniesienia decyduje umowa spółki. Wkład może polegać albo na wniesieniu do spółki własności rzeczy lub innych praw (np. praw z patentu) albo na zezwoleniu użytkowania lub używania rzeczy lub praw albo na wykonywaniu pracy. Domniemywa się, że wkłady wspólników mają równą wartość. Wspólnik ma udział we wspólnym majątku spółki, który nie jest podzielony ułamkowo. W czasie trwania spółki wspólnik nie może – bez zgody innych wspólników – rozporządzać swym udziałem, ani też żądać zaspokojenia innych wierzytelności bądź też żądać podziału majątku wspólnego.

W spółkce jawnej – inaczej niż w spółce cywilnej – każdy ze wspólników jawnych obowiązany jest do wniesienia wkładu. Pozostałe rozwiązania dotyczące stosunków majątkowych w spółce jawnej są identyczne jak w spółce cywilnej (art. 102 i nast. k.h.). Natomiast w spółce komandytowej z natury tej spółki wynika odmienna struktura wkładu i odpowiedzialności komplementariusza i komandytariusza. Oprócz pojęcia wkładu występuje tutaj zatem pojęcie sumy komandytowej.

Dla utworzenia spółki z o.o. wspólnicy zobowiązani są wnieść cały kapitał zakładowy (art. 160 k.h.). Stanowi on cyfrowo oznaczoną kwotę pieniężną stanowiącą sumę wniesionych do spółki udziałów. Obecnie wymaga się, aby kapitał ten wynosił minimum 40 min zł, natomiast minimalna wartość udziału nie może być mniejsza niż 500 tys. zł. Wspólnik może pokryć udziały w spółce wkładami pieniężnymi lub tzw. aportami, czyli wkładami niepieniężnymi. Udziały, na które dzieli się kaptiał zakładowy mogą być równe i nierówne. Zasadą jest równość i niepodzielność udziałów, chociaż w umowie spółki można przyjąć inaczej. Kodeks handlowy zawiera specjalne przepisy, które służą ochronie kapitału zakładowego. W szczególności nie wolno z tego kapitału dokonywać wypłat za usługi świadczone powstawaniu spółki ani też zaliczać wynagrodzenia na pokrycie udziału (art. 163 § 2 k.h.). Nie wolno też w czasie trwania spółki zwracać wspólnikom wpłat dokonanych na poczet udziałów (art. 189 k.h.). Możliwe jest natomiast podwyższenie (art. 254 k.h.) lub obniżenie kapitału zakładowego (art. 259 k.h.).

Leave a Reply