Budżety wydatków kapitałowych

Budżet ten obejmuje szczególnie wydatki na inwestycje majątkowe przedsiębiorstwa MEBLEX, zarówno rzeczowe (np. na maszyny, budynki), jak i finansowe (np. zakup udziałów w innych przedsiębiorstwach). Budżet taki określa kierunki dysponowania zgromadzonymi funduszami przedsiębiorstwa. Zasoby kapitałów są na ogół w przedsiębiorstwie jednym z najbardziej ograniczających czynników, a zwrot kapitału zainwestowanego w majątek trwały wymaga pewnego czasu, co z kolei powoduje, że temu strategicznemu czynnikowi sterowania finansami brakuje elastyczności.

Każde inwestujące przedsiębiorstwo, rozważając celowość zaangażowania kapitału, kieruje się możliwością powiększenia swojego majątku. Informacji o efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego dostarcza wartość obecna netto (Net Present Value – NPV) strumienia przyszłych dochodów, przy czym dochód utożsamiany jest z nadwyżką pieniężną. Nadwyżki gotówkowe ustalane są w wyniku zestawienia przepływów pieniężnych (cash flows) w budżetach gotówkowych. Najprostsza struktura przepływu środków pieniężnych na potrzeby prognozowania nadwyżki gotówkowej przedstawia się następująco: nadwyżka pieniężna = zysk netto+ amortyzacja-nakłady inwestycyjne.

Bieżąca wartość nadwyżki pieniężnej zdeterminowana jest: strumieniem wpływów i wydatków, okresem generowania dochodów oraz stopą kapitalizacji (kosztem zaangażowana kapitału). Ten ostatni czynnik wymaga określenia stawki procentowej od inwestowanego kapitału, a ta jest uwarunkowana:

– źródłem kapitału – czy są to kapitały obce (kredyty bankowe, pożyczki udzielone przez inne przedsiębiorstwa, emisja własnych obligacji), czy też są to kapitały pochodzące z emisji własnych akcji lub zwiększania wartości udziałów (tzw. kapitał własny),

– stopą inflacji – jeśli analiza prowadzona jest w cenach stałych, problem ten zostaje pominięty, bowiem proponowana stopa procentowa odpowiada oprocentowaniu realnemu.

Leave a Reply

Kategorie
mikrocement na podłogi http://mennicakapitalowa.pl/pol_m_Diamenty-151.html