TABELA Kryteria wyboru projektów inwestycyjnych

Budżety gotówkowe. Budżet gotówkowy jest po prostu prognozą wpływów i wydatków pieniężnych, z którą porównuje się aktualne zdarzenia. Dys ponowanie gotówką jest bardzo istotne dla sprawnego sterowania przedsiębiorstwem. Zapewnia utrzymywanie płynności finansowej. (Pojęcie płynności finansowej oznacza możliwość spłaty zobowiązań przedsiębiorstwa środkami pieniężnymi pochodzącymi z obrotu składnikami aktywów bieżących, tj. wyrobami golowymi, należnościami, krótkoterminowymi papierami wartościowymi, np. posiadanymi bonami skarbowymi itp.) Możliwość pokrycia zobowiązań w momencie ich płatności jest potrzebą pierwszorzędnej wagi i nawet najlepsze zyski nie zdadzą się na wiele, jeśli zatrzymane są w trudno zbywalnych lub nadmiernych zapasach, środkach trwałych i innych aktywach nie dających się szybko upłynnić. Budżety gotówkowe wykazują również nadmiar środków pieniężnych w stosunku do potrzeb, umożliwiając tym samym planowanie rentownych inwestycji przez zaangażowanie tych środków.

Budżet gotówkowy znajduje swoje odzwierciedlenie w prognozie przepływów pieniężnych (cash flows). Najczęściej wyodrębnia się w tym rachunku: ł) przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, ukazujące kształtowanie się nadwyżki (lub niedoboru) gotówki z bieżącej działalności przedsiębiorstwa

– 2) przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej, prezentujące kierunki wydatkowania i pozyskiwania gotówki z obszaru majątku trwałego

– 3) przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej, wskazujące na źródła pozyskiwania kapitału i wydatki poświęcone na jego obsługę.

Leave a Reply