Budżety bilansów

Nadwyżka pieniężna jest więc różnicą między wszystkimi wpływami i wydatkami finansowymi powstającymi z całości działania przedsiębiorstwa oraz odzwierciedlającymi związki organizacji z jej otoczeniem. Pozycje analityczne przepływów pieniężnych przedstawiono w tabeli 5.4.

Budżety bilansów. Budżet bilansów przewiduje stan aktywów (majątku) i kapitałów (pasywów) w określonym momencie czasu w przyszłości. Często zatem nazywany jest bilansem pro forma. Ze względu na to, że zmiany w pozycjach bilansowych wynikają z wszelkiego rodzaju innych budżetów, budżet bilansów kontroluje dokładność wszystkich innych prognoz i planów.

Poza budżetem bilansowym, który przewiduje stan przedsiębiorstwa jako całości, wiele pozycji można budżetować bardziej szczegółowo. Poza inwestycjami gotówkowymi i kapitałowymi, powszechnie stosowane są również budżety inkasowania należności i regulowania rachunków (zobowiązań).

Podsumowując istotę i kierunki wykorzystania koncepcji budżetowania w controllingu finansowym należy pamiętać, że wszelkie budżety prezentowane są menedżerom kierującym daną działalnością, zanim rozpocznie się etap kontroli. Na zakończenie okresu obowiązywania danego budżetu wydawany jest raport o rozbieżności. Dostarcza on danych na temat planowanych i osiągniętych w rzeczywistości rezultatów. Ukazuje także zakres każdego występującego odchylenia. Zadaniem osoby odpowiedzialnej za controlling w organizacji jest wniesienie odpowiednich korekt przed lub po zakończeniu danego etapu działalności.

Leave a Reply

Kategorie
Kancelaria Ultimatum opinie