Traktat

W niektórych przypadkach Traktat uznaje pomoc udzieloną przez państwo lub ze źródeł państwowych za dopuszczalną z mocy postanowień Traktatu (art. 92 ust. 2). Wymienia się-tutaj: 1) pomoc o charakterze socjalnym, udzielaną indywidualnym konsumentom pod warunkiem przyznawania jej bez dysktryminacji ze względu na pochodzenie towaru, 2) pomoc na naprawianie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne wydarzenia, 3) pomoc przyznawane dla pewnych regionów Niemiec, szczególnie dotkniętych skutkami podziału Niemiec, w zakresie niezbędnym do wyrównywania strat gospodarczych spowodowanych przez ten podział. Należy zwrócić uwagę na to, że dopuszczalność wymienionych rodzajów pomocy w najmniejszym stopniu może odnosić się do przedsiębiorstw publicznych a niekiedy nie odnosi się do nich w ogóle (por. pkt 1 i 3).

Do uznania organów Wspólnoty pozostają te przypadki udzielonej przez państwo pomocy,które mogą być uznane za dające pogodzić się ze wspólnym rynkiem (art. 92 ust. 3). Wymienia się tutaj następujące przypadki: 1) pomoc na rozwój gospodarczy tych regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski lub w których występuje niedostateczne zatrudnienie, 2) pomoc na realizację projektów posiadających ogólnoeuropejskie znaczenie lub na zapobiegnięcie poważnym zakłóceniom w gospodarce któregokolwiek członka Wspólnoty, 3) pomoc na ułatwienie rozwoju pewnych form działalności lub pewnych regionów gospodarczych, jeżeli nie zmienia ona warunków wymiany w zakresie naruszającym wspólny interes, 4) pomoc we wspieraniu kultury i ochronie dziedzictwa kulturowego, jeżeli pomoc taka nie wpływa na warunki handlu i konkurencję we Wspólnocie w sposób sprzeczny ze wspólnym interesem, 5) inne rodzaje pomocy, które zostaną ustalone decyzją Rady, podjętą na wniosek Komisji kwalifikowaną większością głosów.

W praktyce stosowania przepisu art. 92 ust. 3 wypracowano pewne kryteria, na których opiera się władza dyskrecjonalna Komisji w kwalifikowaniu rodzajów pomocy udzielanej przez państwo jako pomocy dającej pogodzić się ze wspólnym rynkiem.

Leave a Reply