Waluta

-mogą one zakupić w banku dewizowym walutę i przekazać ją za ganicę na pokrycie kosztów realizacji za granicą kontraktów zawartych z osobami zagranicz-nymi

-mogą przekazywać walutę obcą w celu wykonania wymagalnych zobowiązań z tytułu transakcji w handlu zagranicznym

-mogą przekazywać walutę na pokrycie nie potwierdzonych zobowiązań wobec osób zagranicznych z tytułu zakupu od tych osób rzeczy ruchomych – do wysokości nie przekraczającej równowartości 2 000 dolarów USA

-mogą przekazywać walutę na pokrycie kosztów postępowania sądowego i arbitrażowego powstałych w związku z udziałem w procesach z osobami zagra-nicznymi – do wysokości równowartości 20 000 dolarów USA w jednej sprawie

-mogą dokonywać przekazów waluty w celu uiszczenia podatków, opłat celnych i innych opłat administracyjnych, wynikających z przepisów prawa

-mogą dokonywać przekazów waluty na pokrycie wydatków za porady prawne i zastępstwo procesowe – do wysokości równowartości 50.000 dolarów USA

-mogą przekazywać walutę na pokrycie wydatków związanych z akwizycj ą, w tym reklamą, udziałem w targach i wystawach oraz sympozjach i konferencjach, a także za serwisy informacyjne

-mogą przekazywać za granicę walutę na zakup usług agencyjnych i przedstawicielskich oraz opłacanie kosztów opinii handlowych.

Leave a Reply