postheadericon Profesjonalny, efektywny System zarządzania dokumentami

Zbudowanie funkcjonalnego systemu obiegu dokumentów w firmie może w znacznym stopniu wpływać na to, czy firma będzie działa efektywnie w zakresie obsługiwania klientów, kontrahentów. Jednocześnie stworzenie systemu zarządzania dokumentacją wymaga przede wszystkim określenia cech, które musi posiadać taki System zarządzania dokumentami, który ma działać w konkretnej firmie. W poszczególnych firmach można się z spotkać z zupełnie innymi celami, które stawiane są systemowi zarządzania dokumentami. Read the rest of this entry »

postheadericon Polska waluta

Złote polskie można wywozić za granicę do wysokości 20 000 000 zl i w takiej kwocie wwozić je z powrotem osoby krajowe obsługujące miejsca sprzedaży artykułów konsumpcyjnych, biletów i miejscówek za walutę polską w polskich środkach komunikacji międzynarodowej mogą wywozić z kraju złote polskie w formie pogotowia kasowego i Read the rest of this entry »

postheadericon Przekazywanie waluty za granicę

W sumie Prawo dewizowe z 17 lutego 1989 r. i ogólne zezwolenie Ministra Finansów przewidują kilkanaście tytułów, kiedy osoby krajowe mogą przekazywać za granicę waluty obce.

Prawo dewizowe przewiduje także możliwość przekazywania za granicę waluty przez określone, wąskie kręgi podmiotów, w związku z ich sytuacją lub Read the rest of this entry »

postheadericon Wolny obszar celny

Ponadto, na podstawie powoływanej wyżej ustawy Prawo celne oraz przepisów wykonawczych wolne od cła są towary, których przywóz do Polski spełnia określone normy ilościowe lub warunki, że wymienimy tu: rzeczy osobistego użytku potrzebne podróżnemu w czasie podróży i pobytu w kraju, rzeczy zwyczajowo traktowane jako upominki (o wartości do 100 USD), rzeczy stanowiące mienie osoby przesiedlającej się itp. W sumie przepisy przewidują 38 Read the rest of this entry »

postheadericon Zadania zlecone gminom – kontynuacja

Ponadto, na zasadzie porozumienia z organami administracji rządowej gminy mogą realizować także inne zadania zlecone, zwane w tym przypadku zleconymi zadaniami fakultatywnymi gmin. Zakres tych zadań w poszczególnych gminach jest różny, zależy on bowiem od swobodnej woli umawiających się stron. W praktyce często należy do nich Read the rest of this entry »

postheadericon Przyznanie autonomii dewizowej jednostkom gospodarczym

Z odejściem od formuły monopolu dewizowego państwa wiąże się także tzw. przyznanie autonomii dewizowej jednostkom gospodarczym, które w określo-nych przypadkach mogą wpływy dewizowe gromadzić na swoich rachunkach walutowych.

4)Poprzez wprowadzenie całego pakietu nowych rozwiązań, Prawo dewizowe z 1989 r. realizuje zasadę wewnętrznej wymienialności złotego. Służą jej takie regulacje prawne, jak: prawo zakupu przez podmioty gospodarcze waluty dla potrzeb obrotów handlowych z zagranicą (i odpowiadające temu obowiązki banków dewizowych), prawo Read the rest of this entry »

postheadericon Zasady postępowania celnego – ciąg dalszy

Wymienione organy mogą odmówić udzielenia pozwolenia, jeśli wymagają tego względy polityki handlowej, ważny interes gospodarczy lub interes narodowy kraju oraz w przypadku wcześniejszego rozdysponowania ustanowionych kontyngentów.

3)Miejsca odpraw celnych i znajdujące się w nich towary celne, a w określonych przypadkach także Read the rest of this entry »

postheadericon Zasady wykonywania budżetu gminnego część 2

Zwracamy przy tym uwagę, że w 1992 r. Prawo budżetowe rozszerzyło znacznie katalog sytuacji, uznawanych za naruszenie dyscypliny budżetowej (por. ustawa z 14 lutego 1992 r. o zmianie ustawy Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 21, poz. 85).

W myśl powołanej zmiany, do katalogu naruszeń dyscypliny budżetowej Read the rest of this entry »

postheadericon Rada Ministrów i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom

Interwencja dotyczy również ustalania cen rażąco wysokich, przez które rozumie się ceny znacznie przewyższające ceny takich samych lub podobnych towarów, usług, obiektów i robót budowlanych z uwzględnieniem różnic w poziomie jakości, a także ceny dyskryminujące określonych odbiorców. Izba skarbowa może wydać decyzję nakładającą na sprzedawcę stosującego cenę rażąco wysoką obowiązek obniżenia ceny lub stosowania przez okres roku ceny innej.

Ustalanie i stosowanie cen podlega oczywiście kontroli państwowej, a także kontroli społecznej. Nie Read the rest of this entry »

postheadericon Interwencjonizm państwowy dotyczy również cen umownych

Ponadto w cenach urzędowych uwzględnia się podatek od towarów i usług, akcyzę oraz cło, jeżeli sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług, akcyzą, a import cłem. Jednakże w stosunku do towarów i usług dotowanych z budżetu wysokość ceny może być ustalona na poziomie niższym, skoro przemawiają za tym ważne względy społeczne. Natomiast ceny urzędowe produktów rolnych ustala się w wysokości zapewniającej opłacalność ich produkcji. Read the rest of this entry »

Kategorie
Katowice kancelaria adwokacka dla firm porady prawne opole Projektowanie loga