postheadericon Organizacja gospodarki budżetowej gmin

Kwestie organizacji budżetu i procedury budżetowej w gminach uregulowane zostały ustawą o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 16, poz- 96 zpóźn. zm.) oraz ustawą z 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (tekst jedn. Dz. U. Nr 72, poz. 344 z 1993 r.), a także kilkoma aktami prawnymi o charakterze wykonawczym. Ustawodawca przyjął przy tym metodę regulacji kompleksowej, w zasadzie wspólnej dla budżetu państwa i budżetów gmin, zaznaczając przy tym specyfikę gminną li tylko odrębnym artykułem, paragrafem lub punktem.

Read the rest of this entry »

postheadericon Infrastruktury

-zarządzanie budynkami mieszkalnymi, stanowiącymi własność lub współ-własność organów samorządu terytorialnego (mienie komunalne)

-zapewnienie lokali zastępczych dla osób przekwaterowanych z budynków przeznaczonych do remontu lub rozbiórki, względnie przekwaterowanych na podstawie prawomocnych wyroków eksmisyjnych i z innych przyczyn

-budowa, modernizacja oraz utrzymanie i ochrona dróg lokalnych

Read the rest of this entry »

postheadericon Banki operacyjne

Mianem tym określa się banki, które wykonują czynności bankowe nie należące do zadań centralnego banku państwa. Banki operacyjne mają charakter uniwersalny bądź też charakter banków specjalnych (ze względu na branże, terytorium, terminy kredytowania itd.). Wśród banków operacyjnych są więc tzw. banki komercyjne (handlowe), jak i banki inwestycyjne, banki oszczędnościowe, banki giełdowe itd.

Read the rest of this entry »

postheadericon Obrót gospodarczy

Powyższa decyzja w obrocie gospodarczym z zagranicą ma formę pisemną. W ruchu osobowym decyzja taka może być jednak wydana także w formie ustnej. 6)Urzędy celne pobierają opłaty celne z tytułu: kontroli celnej, wydania pozwolenia, przechowywania towarów w depozycie urzędu celnego, sprawowania na wniosek strony dozoru celnego.

Prawo celne przewiduje dla tych opłat następujące nazwy: depozytowa, manipulacyjna, manipulacyjna dodatkowa, za sprawowanie dozoru celnego, za wydanie pozwolenia.

Read the rest of this entry »

postheadericon Zadania zlecone gminom

Zadania zlecone gminom mogą mieć obligatoryjny lub fakultatywny charakter. Za zlecone zadania obligatoryjne uznaje się te, które zostały przekazane gminom ustawąkompetencyjną oraz późniejszymi ustawami (np. ustawą o pomocy społecznej). Należą do nich w szczególności:

-ponoszenie kosztów stosowania środków ochronnych i nadzoru na obszarze gminy z tytułu zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych

Read the rest of this entry »

postheadericon Traktat o Unii Europejskiej

Traktat o Unii Europejskiej wniósł istotne zmiany w regulacji i zagadnienia równoważenia budżetu. Mając na uwadze cykliczność występowania deficytów budżetowych w krajach Wspólnoty przyjęto pewne wymogi w tej dziedzinie. Rządy państw członkowskich zostały zobowiązane do unikania nadmiernego deficytu budżetowego, natomiast Komisję obarczono obowiązkiem sprawowania nadzoru nad rozwojem sytuacji budżetowej i wysokości zadłużenia w państwach członkowskich. Ustalono też pewne wartości bazowe, które nie powinny być przekroczone przy ustalaniu budżetu państwa członkowskiego. Są to: 3% dla stosunku planowanego lub rzeczywistego deficytu budżetowego produktu krajowego brutto wyrażonego w cenach rynkowych oraz 60% dla stosunku zadłużenia państwowego do produktu krajowego brutto wyrażonego w cenach rynkowych. Jeżeli państwo członkowskie nie spełnia tych wymagań, to Komisja sporządza protokół i przedstawia go Radzie, ta zaś ustala, czy występuje nadmierny deficyt budżetowy i wydaje odnośnemu państwu zalecenia mające na celu wyjście z tej sytuacji. Jeżeli państwo nie zastosuje się do zaleceń lub decyzji Rady, to mogą być uruchomione następujące sankcje obowiązek przedstawienia informacji o zamiarze wypuszczenia obligacji i papierów wartościowych przez państwo, zrewidowanie polityki pożyczkowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego, złożenia depozytu nie podlegającego oprocentowaniu do czasu poprawienia sytuacji w zakresie nadmiernego deficytu, nałożenia kar pieniężnych.

Read the rest of this entry »

postheadericon Europejski Instytut Walutowy

Europejski Instytut Walutowy ma odrębną osobowość prawną. Jest kierowany przez radę, złożoną z prezesów narodowych banków centralnych i przez prezesa rady, powołanego przez Radę Europejską na wniosek Instytutu. Likwidacji ulega dotychczasowy Komitet Prezesów Banków Centralnych. Do podstawowych zadań Instytutu należą: intensyfikacja współpracy między bankami centralnymi krajów członkowskich, koordynacja polityki walutowej krajów członkowskich dla osiągnięcia stabilizacji cen, prowadzenie konsultacji z bankami centralnymi w sprawach dotyczących działalności instytucji finansowych i stabilizacji rynków finansowych, przejęcie zadań Europejskiego Funduszu Współpracy Walutowej, ułatwienie sto-sowania ECU. Inne szczegółowe zadania Instytutu, w tym jego działania operacyjne i przygotowania do przejścia do trzeciego etapu unii walutowej określa statut Instytutu.

Read the rest of this entry »

postheadericon SMNE DOCHODY BUDŻETOWE

Poza omówionymi poprzednio szerzej: podatkami, opłatami i dopłatami, cłami i pożyczkami publicznymi pozostałe dochody budżetowe mają mniejsze znaczenie. Gwoli zupełności rozważań zasygnalizujemy je jednak niżej.

Do innych dochodów budżetowych należą składki i inne wpłaty na rzecz funduszów pozabudżetowych, z czego największe znaczenie mają składki na ubezpieczenia społeczne. Charakter składek na ubezpieczenia społeczneoraz zasady ich uiszczania przeszły w ciągu kilkudziesięciu lat w Polsce ciekawą ewolucję. Jeszcze na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych składki te prawie powszechnie uznawano za podatek (zob. np. J. Jaśkiewiczów a, Finanse i prawo finansowe, cz. 1, Gclańsk 1978, s. 211 i nast.). Obecnie, zarówno ze względu na znaczną odrębność od budżetu państwa instytucji zajmujących się ubezpieczeniami społecznymi (ZUZ, KRUS), jak i konstrukcję oraz kalkulację składek, a także ze względu na powiązanie tychże składek z wysokością wypłacanych świadczeń ze środków ubezpieczeniowych – składki na ubezpieczenia społeczne (zarówno nierolnicze, jak i rolnicze) tracą coraz bardziej podatkowy charakter. Cechy odpłatności i wzajemności różnią coraz bardziej składki na ubezpieczenia społeczne od podatków (zob. E. Ruśkowski, L. Etel, J. Stankiewicz, Prawo podatkowe, Białystok 1994).

Read the rest of this entry »

postheadericon PRAWO DEWIZOWE

Istota i zakres prawa dewizowego

Podstawowe pojęcia prawa dewizowego. Zasady i instrumenty prawne reglamentacji dewizowej. Organy dewizowe i kontrola dewizowa. Przestępstwa i wykroczenia dewizowe oraz sankcje za ich popełnienie.

Prawo dewizowe jest to zespół norm prawnych regulujących dokony-wanie obrotów pieniężnych z zagranicą oraz posiadanie i dysponowanie za-granicznymi środkami płatniczymi, dewizowymi i kruszcami szlachetnymi

Read the rest of this entry »

postheadericon Jednostka pieniężna i znaki pieniężne

Określony przepisami prawa ustroju pieniężnego pieniądz (w rozumieniu jednostki pieniężnej) danego państwa stanowi jego walutę. Ustawa z 28 X 1950 r. ustaliła, że jednostką pieniężną w Polsce jest złoty, który dzieli się na 100 groszy. Natomiast ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz¦ 360) ustaliła, że znakami pieniężnymi są banknoty (bilety NBP) i monety opiewające na złote i grosze. Prawo emitowania znaków pieniężnych RP przysługuje wyłącznie Narodowemu Bankowi Polskiemu, który jest centralnym bankiem państwa. Znaki te są prawnym środkiem płatniczym na obszarze RP.

Read the rest of this entry »

Kategorie
podział majątku warszawaprawnik krakówaranżacje wnetrz