postheadericon Kredyty długoterminowe (inwestycyjne)

Wykorzystanie obcych środków do pomnażania zysków jest wskazane do poziomu nie zagrażającego równowadze finansowej. Nie bez powodu używa się terminu dźwignia do określenia wskaźników długu, ponieważ racjonalne propozycje zadłużenia do kapitału własnego przedsiębiorstwa podnoszą jego zyski. Efekt pozytywny dźwigni finansowej (tzw. dźwignia w górę) działa jednak dotąd, dopóki wskaźnik rentowności zaangażowanego kapitału własnego (ROE) jest wyższy niż stopa procentowa od zaciągniętych kredytów.

Read the rest of this entry »

postheadericon ISTOTA KONTROLI – KONTYNUACJA

Wynika z tego, że funkcje planowania i kontroli zachodzą na siebie. Formalny rozdział tych dwóch funkcji ma pewne zalety. Ich oddzielenie podkreśla znaczenie każdej z nich. Zachęca menedżerów do wdrażania systemu sprawnej kontroli, tak aby ich decyzje nie były ignorowane lub wykonywane przypadkowo. Kontrola odgrywa znaczącą rolę w utrzymaniu integralności systemu zarządzania i sprawia, że organizacje zyskują na sprawności osiągania celów.

Read the rest of this entry »

postheadericon Określenie szans i zagrożeń

Elementem prognozyw analizie SłKOr jest określenie szans i zagrożeń. Każda organizacja staje systematycznie w obliczu wydarzeń, które może wykorzystać, które są lub będą dla niej szczególnymi okazjami, wyzwaniami pozytywnymi. Najprawdopodobniej w przyszłości wystąpią także takie wydarzenia lub zjawiska, które będą miały niekorzystny wpływ na funkcjonowanie firmy i będą dla niej zagrożeniami. Trzeba umieć je przewidzieć.

Read the rest of this entry »

postheadericon Marek Biernacki i jego praca

Po wczesnych sukcesach firmy, w marcu 1993 roku do jej zarządu został dokooptowany 26-letni Marek Biernacki, ambitny i zdolny absolwent Politechniki Warszawskiej oraz studiów MBA w Międzynarodowej Szkole Zarządzania. Jego zadaniem stało się zbadanie dotychczasowego stanu firmy oraz opracowanie systemu kontroli kierunków oraz wielkości produkcji i sprzedaży w poszczególnych zakładach MEBLEX-u. Szybko przystąpi! do zbierania i analizy wszelkich informacji, zarówno finansowych, jak i operacyjnych. Wiedział bowiem, że konieczność wprowadzenia nowych form kontroli (controllingu) stała się dla zarządu spółki dogmatem.

Read the rest of this entry »

postheadericon PRZYPADEK: SALON ODNOWY BIOLOGICZNEJ CZĘŚĆ 2

Wizyta w salonie „U Ali” skończyła się ustaleniem, że pani Maria zorganizuje i otworzy tuż obok salon odnowy biologicznej dla pań. Największymi problemami, jakie się od razu pojawiły, były dwie kwestie: założenie firmy oraz pozyskanie pieniędzy na rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia.

Read the rest of this entry »

postheadericon RODZAJE KONTROLI

Każda kontrola polega na dokonaniu oceny. W znaczeniu encyklopedycznym ocena oznacza sąd wartościujący, zawierający aprobatę (lub nie) jakiegoś stanu rzeczy (dobre, złe) i może mieć charakter względny z uwagi na wpływ emocji, przeżyć i sytuacji oceniającego [Encyklopedia popularna PWN, 1988, s. 532], W teorii i praktyce kontroli jednym z kluczowych problemów są kryteria ocen i wyodrębnione na ich bazie rodzaje kontroli.

Read the rest of this entry »

postheadericon Osiągnięcie fiansowego przodownictwa

Każda działalność podstawowa wymaga specyficznych, dostosowanych do niej, rozwiązań we wszystkich sferach działań pomocniczych. Każdy z tych łańcuchów pełni jakąś rolę w wykorzystaniu potencjalnych źródeł przewagi nad konkurentami. Takie analityczne spojrzenie na system wartości kreowany przez firmę pozwala, zdaniem Portera, bardziej racjonalnie określić najodpowiedniejszą dla niej strategię.

Read the rest of this entry »

postheadericon ŁAŃCUCH WARTOŚCI – DALSZY OPIS

M, Porter wyróżni! dwa rodzaje działalności kreujące wartość: działalności podstawowe {primary activities) oraz pomocnicze (support activities). Działalność podstawowa obejmuje fizyczne wytwarzanie, sprzedaż, dostarczanie oraz obsługę produktu na rynku. Dzieli się ona na:

Read the rest of this entry »

postheadericon CONTROLLING W ZARZĄDZANIU FINANSOWYM

Programy działań, planowane i podejmowane na rzecz realizacji celów w zakresie wzrostu, rozwoju i zysku, nie mogą koncentrować się wyłącznie na procesach operacyjnych (sfera realna). Ich sprawny, niezakłócony przebieg wymaga rozwiązania szeregu dodatkowych problemów z zakresu gospodarki finansowej, związanych m.in. z ustaleniem:

Read the rest of this entry »

postheadericon Wartość obecna netto (NPV)

Szczegółowy budżet obsługi zaangażowanego kapitału jest zróżnicowany w zależności od terminów płatności odsetek, rat kapitałowych i dywidend oraz sposobu naliczania oprocentowania.

Read the rest of this entry »

Kategorie
Broker Wrocławhttp://komornik-zdunskawola.plProjektowanie loga