Rodzaje (klasyfikacja) ceł

0
comments

W ujęciu klasycznym rozróżnia się cła fiskalne i ekonomiczne. Pierwsze są wprowadzane dla dostarczania dochodów budżetowi, drugie w celu oddziaływania ekonomicznego na podmioty gospodarcze, dla wywołania pożądanych przez państwo reakcji tych podmiotów. Celem może tu więc być np. ochrona produkcji krajowej, ochrona rynku wewnętrznego, zahamowanie napływu do kraju określonych towarów (jeśli nie stosuje się tu skutecznej reglamentacji administracyjnej) itp.

Read more

Tryb i warunki płatności

0
comments

Najczęściej opłata skarbowa jest płacona poprzez naklejenie i skasowanie znaków opłaty skarbowej. Przy wyższych kwotach opłaty jest ona pobierana w gotówce. Opłata skarbowa od weksli wkalkulowana jest w cenę formularzy blankietów wekslowych.

-notariusze – od wykonywanych przez nich czynności cywilnoprawnych,

-przewoźnicy – od dokumentów przewozowych,

Read more

Ustawa dewizowa

0
comments

5)Ustawa dewizowa z 15 lutego 1989 r., ogranicza także udzielanie i zaciąganie pożyczek oraz kredytów przez osoby krajowe w obrocie dewizowym z zagranicą. Ogólnym zezwoleniem dewizowym Minister Finansów dał możliwość, ale tylko krajowym podmiotom gospodarczym, zaciągania bądź udzielania tzw. kredytu kupieckiego. Może on dotyczyć zakupu bądź sprzedaży w zasadzie wszelkich towarów i usług, nie może jednak przekraczać równowartości 1.000.000 dolarów USA. Przy tym kredyt zaciągany przez krajowy podmiot gospodarczy nie może przekr aczać 3 lat spłaty, natomiast udzielany przez ten podmiot – odpowiednio 360 dni. Warunki zarówno udzielanego, jak i zaciąganego kredytu muszą być podobne do obowiązujących w danym czasie na rynku finansowo-kredytowym.

Read more

Zasady wykonywania budżetu gminnego

0
comments

– pełna realizacja zadań winna następować w terminach określonych przepisami prawa (tzw. zasada terminowości)

– dochody budżetowe winny być realizowane na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów (zasada terminowości i legalności)

– dokonywanie wydatków budżetowych winno następować w granicach kwot określonych w budżecie, zgodnie z planowanym ich przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny

Read more

Kredyty i emisja obligacji

0
comments

Jeszcze w okresie istnienia rad narodowych władze gminne otrzymały prawo zaciągania kredytu bankowego na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych oraz prawo emisji obligacji. Także samorząd terytorialny posiada takie uprawnienia.

Jak każde nowe, wcześniej nieistniejące rozwiązanie, możliwości te wywoływały i wywołują liczne obawy Parlamentu i administracji centralnej. Dlatego zaciąganie przez gminy kredytu i emisja obligacji były początkowo opatrzone wielowarstwowymi ograniczeniami.

Read more

Prawo obiegu pieniężnego

0
comments

Pojęcie i źródła prawa obiegu pieniężnego

Pojęcie obiegu pieniężnego jest rozumiane bądź jako ruch środków pieniężnych, bądź jako wielkość mas środków pieniężnych. Obieg pieniędzy składa się z obiegu gotówkowego oraz z obiegu bezgotówkowego. Obiegiem gotówkowym jest obieg pieniężny, w którym uczestniczące w nim podmioty posługują się znakami pieniężnymi w ich fizycznej postaci (gotówka). Obiegiem bezgotówkowym jest obieg pieniężny, w którym uczestniczące w nim podmioty posługują się zapisami na rachunkach bankowych, zmniejszającymi stan rachunku jednego podmiotu przy jednoczesnym zwiększeniu stanu rachunku innego podmiotu.

Read more

Pojęcie banku i jego charakter prawny

0
comments

Nazwa „bank” pochodzi od włoskiego słowa „banco” oznaczającego kontuar, przy którym średniowieczni handlarze zajmowali się wymianą pieniędzy. Zajmowali się oni przekazywaniem pieniędzy (wkładów) od jednego klienta do drugiego, także w innych miejscowościach. Klienci deponowali bowiem u bankierów pieniądz kruszcowy, w zamian zaś otrzymywali weksel na bankiera w innym mieście. Były to tzw. domy handlowe. Najstarsze z nich powstały w Genui, Wenecji, Mediolanie, Amsterdamie, Hamburgu i Rotterdamie. Czynności bankierskie zaliczano do czynności

Read more

Projektowanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu gminy

0
comments

Projekt budżetu gminnego przygotowuje zarząd, uwzględniając przepisy prawa budżetowego i wskazówki rady gminy. W praktyce ten drugi element często nie odgrywa istotnego znaczenia. Prawo budżetowe przewiduje natomiast, że Sejm do 20 października roku poprzedzającego rok budżetowy winien uchwalić założenia polityki społeczno-gospodarczej. Na ich podstawie oraz w oparciu o informacje na temat rocznych kwot subwencji ogólnych, przyjętych dla poszczególnych gmin w oparciu o projekt ustawy budżetowej, uchwalony przez Radę Ministrów, zarząd winien przedstawić projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami radzie gminy do dnia 15 listopada poprzedzającego rok budżetowy.

Read more

Traktat

0
comments

W niektórych przypadkach Traktat uznaje pomoc udzieloną przez państwo lub ze źródeł państwowych za dopuszczalną z mocy postanowień Traktatu (art. 92 ust. 2). Wymienia się-tutaj: 1) pomoc o charakterze socjalnym, udzielaną indywidualnym konsumentom pod warunkiem przyznawania jej bez dysktryminacji ze względu na pochodzenie towaru, 2) pomoc na naprawianie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne wydarzenia, 3) pomoc przyznawane dla pewnych regionów Niemiec, szczególnie dotkniętych skutkami podziału Niemiec, w zakresie niezbędnym do wyrównywania strat gospodarczych spowodowanych przez ten podział. Należy zwrócić uwagę na to, że dopuszczalność wymienionych rodzajów pomocy w najmniejszym stopniu może odnosić się do przedsiębiorstw publicznych a niekiedy nie odnosi się do nich w ogóle (por. pkt 1 i 3).

Read more

Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa w gminach

0
comments

Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa w gminach są zagadnieniami bardzo często niedocenianymi i mało popularnymi, pozostawianymi najczęściej księgowym. Należy jednak w pełni zgodzić się z opinią, że „…prawidłowo prowadzona rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa jest jednym z najistotniejszych instrumentów sprawowania zarówno przez organy nadzoru, jak i przez same rady gmin i ich komisje kontroli w toku wykonywania i po zakończeniu roku

Read more

Regionalne izby obrachunkowe

0
comments

Regionalne izby obrachunkowe są dotychczas w Polsce instytucją zupełnie nieznaną. Wprawdzie w naszym kraju wypracowano ich oryginalny kształt, to jednak pierwowzorem są tu niewątpliwie regionalne izby obrachunkowe, funkcjonujące od 1983 r. we Francji (zob. E. Ruśkowski, E. Te gier, Kontrola działalności finansowej gmin we Francji i w Niemczech. Wnioski dla Polski, Białystok 1991).

Read more

Rynek dostawców jest stabilny

0
comments

W celu pozyskiwania kaset Jan współpracuje z kilkoma dystrybutorami. Rynek dostawców jest stabilny: jeden dystrybutor – ITI ma około 35% rynku, a reszta ma po kilka procent (od 7% do 2%) każdy. Praktycznie Jan kupował od każdego dystrybutora, kierując się raczej nazwami filmów, aktorami, recenzjami. Siłę oddziaływania dostawców na wypożyczalnię Jan oceniał jako nie znaczącą. Wynika to z faktu łatwej możliwości zmiany dystrybutora. Po porównaniu oferty innych dystrybutorów, gdzie istotną rolę odgrywają takie czynniki, jak tytuł filmu, cena, warunki płatności i dostawy, może okazać się, że oferta jednego dostawcy jest mniej konkurencyjna niż innych, ale Jan wiedział ze swojej praktyki, że jest to mało prawdopodobne. Pod koniec 1993 roku niektórzy dostawcy zaczęli stosować praktykę, iż zwrot kasety zapewniał upust przy zakupie nowych. Jan był pewien, że ta popularna na świecie praktyka upowszechni się także w Polsce.

Read more

Oddziaływanie na majątek podmiotów gospodarczych

0
comments

Pobieranie pożytków z tytułu uprawnień właścicielskich do danego majątku jest sprawą oczywistą w triadzie uprawnień właściciela. Niekiedy nie jest to tylko rozwiązanie cywilno-prawne, lecz także metoda oddziaływania na majątek powierzony podmiotowi gospodarczemu. Odnotować tutaj trzeba zwłaszcza uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa. Dotyczą one m.in. poboru dywidendy od przedsiębiorstw państwowych, poboru oprocentowania od kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa, poboru czynszu dzierżawnego w ramach umowy leasingu. Natomiast po stronie wydatków podobną rolę spełniają dotacje budżetowe na finansowanie inwestycji, spłata kredytów inwestycyjnych ze środków budżetowych oraz wszelkie formy rezygnacji ze środków budżetowych na rzecz powiększenia lub utrzymania kapitału państwowego.

Read more