CONTROLLING W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ CZĘŚĆ 2

Rozpatrując sterowanie produkcją w ujęciu zintegrowanym uwzględnia się głównie logistykę. Ma ona zapewnić, aby potrzebne w produkcji surowce i materiały oraz wyroby gotowe były do dyspozycji we właściwym czasie, we właściwym miejscu, w potrzebnej ilości i odpowiedniej jakości. Logistyka śledzi zatem cały strumień towarów od dostawców przez przedsiębiorstwo do klientów. W odniesieniu do podstawowych czynności logistyki trzeba stwierdzić ich merytoryczną zbieżność z zadaniami sterowania produkcją, przede wszystkim w zakresie: planowania zapotrzebowania na materiały, bilansowania zapotrzebowania na zdolność produkcyjną z jej podażą oraz sterowania poziomem zapasów wyrobów gotowych.

Jednym z kluczowych zadań controllingu w logistycznym zarządzaniu produkcją jest analiza wielkości zamówień na produkty przedsiębiorstwa. W trakcie lej analizy najpierw dzieli się zamówienia według określonych rzędów wielkości. Następnie ustala się liczbę zamówień i potencjalne przychody ze sprzedaży dla poszczególnych rzędów wielkości. Sukces przedsiębiorstwa zależy bowiem w znacznym stopniu od struktury wielkości zamówień. Jeśli nie ma odpowiedniej polityki w tym zakresie, będą narastać trudności w sprzedaży wyrobów gotowych. Ponadto zbyt duża liczba drobnych zamówień powoduje minimalizowanie obrotów, wzrost kosztów, zmniejszenie marży pokrycia i niższy wynik finansowy. Zlecenia drobne stanowią także obciążenie dla procesu produkcyjnego. Spada produktywność wskutek częstego przestawiania maszyn, mogą być także kłopoty z terminowością realizacji dostaw. Zadaniem controllingu staje się więc ocena skali i wielkości zamówień, a następnie opracowanie systemu redukcji drobnych zamówień oraz ustalenie planu działań poprawiających w przyszłości strukturę zleceń. Dzięki ograniczeniu małych zleceń dział sprzedaży może zatroszczyć się o nowe, bardziej opłacalne zamówienia.

Z analizą wielkości zamówień silnie związany jest controlling zapasów, zarówno materiałów do produkcji, jak i wyrobów gotowych. Ustalanie ilości zamawianych surowców i materiałów zależy od: zapotrzebowania materiałowego produkcji, wymogów magazynowania oraz sytuacji na rynku zaopatrzeniowym. Sterowanie poziomem zapasów koncentruje się na określeniu ekonomicznej, optymalnej wielkości zamówienia danego środka produkcji, którego składowanie będzie kosztowało tyle samo, ile kosztują w sumie zakupy wszystkich partii tego środka, wystarczające na zaspokojenie produkcji w ciągu roku. Trzeba przy tym wziąć pod uwagę, że koszty zakupu maleją wraz ze wzrostem wielkości zakupów, a koszty składowania są wprost proporcjonalne do wielkości zakupów (patrz rysunek 5.6). Optymalna wielkość zamówień określana jest przez wzrost kosztów składowania i spadek kosztów zakupu.

Leave a Reply