Liberalizacja obrotu dewizowego

Ponadto obowiązuje zasada, że kurs walutowy jest ustalany w stosunku do koszyka walut wymienialnych pozostających w stosunku do siebie w następujących proporcjach: dolara USA 45%, marki niemieckiej 35%, funta szterlinga 10% oraz franka francuskiego i szwajcarskiego po 5%.

W związku z liberalizacją obrotu dewizowego oraz ogłaszaniem kursów walutowych nie tylko przez centralny bank państwa, w którego gestii pozostało ustalanie tzw. kursów średnich Prezes NBP ustalił pewne reguły postępowania (zarządzenie Prezesa NBP, z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie stosowania kursów w złotych walut obcych, wartości dewizowych wyrażonych w walutach obcych oraz jednostek rozrachunkowych, M. P. Nr 46, poz. 328). Przyjęto, że w obrocie dewizowym, rozrachunkach i rozliczeniach między NBP i bankami stosuje się ustalone w złotych kursy kupna i sprzedaży: walut obcych, wartości dewizowych wyrażonych w walutach obcych oraz jednostek rozrachunkowych, ogłaszane przez

NBP, obowiązujące w dniu zawarcia przez banki transakcji. Natomiast w pozostałym obrocie, rozrachunkach i rozliczeniach stosuje się kursy w granicach plus minus 2% odchyleń od kursu średniego, ogłoszonego przez NBP, z wyjątkiem obrotu dotyczącego transakcji terminowych, obrotu i rozrachunków między osobami fizycznymi, obrotu dokonywanego w ramach działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz na pośrednictwie w tym zakresie.

Leave a Reply