Subwencje i dotacje

Subwencje i dotacje dla gmin są to środki finansowe przekazywane w zasadzie bezzwrotnie z budżetu państwa lub funduszów pozabudżetowych na finansowanie (dofinansowanie) zadań samorządu terytorialnego.

Należy zwrócić uwagę, że różnice między pojęciem subwencji i dotacji są z reguły sprawą umowną, pochodną regulacji ustawowych, w części dość dowolnych. Przykładowo, do 1982 r. pomoc finansową państwa dla gmin we Francji nazywano subwencjami była ona wówczas udzielana jednostkom lokalnym na zasadzie swobodnego uznania organów centralnych. Wprowadzając od 1983 r. pomoc finansową państwa dla gmin na zasadzie kryteriów zobiektywizowanych – nadano jej nową nazwę – dotacje. W Polsce mamy do czynienia jakby z odwrotną sytuacją w stosowaniu terminologii.

Merytorycznie, w zakresie prób rozróżniania subwencji i dotacji można się zgodzić z opinią T. Dębowskiej-Romanowskiej (Zagadnienia prawne wydatków publicznych na rzecz osób trzecich, Łóclź 1993, s. 65),że zgodnie z tradycją ustrojową termin „subwencja” można zatrzeć dla świadczeń publiczno-prawnych państwa na rzecz innych podmiotów publicznych, będących następstwem ustrojowego podziału zadań między państwo a te podmioty. Subwencję należy traktować więc jako szczególny rodzaj dotacji, zaś stosunek prawny subwencjonowania jest odmianą dotowania (zob. też: cz. IV, rozdz¦ 1 )¦

Leave a Reply