Zadania zlecone gminom – kontynuacja

Ponadto, na zasadzie porozumienia z organami administracji rządowej gminy mogą realizować także inne zadania zlecone, zwane w tym przypadku zleconymi zadaniami fakultatywnymi gmin. Zakres tych zadań w poszczególnych gminach jest różny, zależy on bowiem od swobodnej woli umawiających się stron. W praktyce często należy do nich prowadzenie przez gminę ewidencji pojazdów i ewidencji gruntów Skarbu Państwa, wydawanie pozwoleń na prowadzenie pojazdów, wydawanie pozwoleń na budowę, itp.

Kolejną możliwość przejmowania przez niektóre gminy zadań z zakresu administracji rządowej stwarza tzw. program pilotażowy. Jego zasady reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazywane niektórym gminom o statusie miasta wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania (Dz-U. Nr 65, poz. 309 z późn. zm.).

Zadania zlecone finansowane są z dotacji celowych, przekazywanym gminom przez organ zlecający. Uchylanie się gminy od realizacji obligatoryjnych zadań zleconych wywołuje podobny skutek, jak uchylanie się od obligatoryjnych zadań własnych – regionalna izba obrachunkowa, w ramach nadzoru, wpisuje wówczas do budżetu gminy wydatki na ich realizację.

Jest więc sprawą oczywistą, że samodzielność gminy jest tym mniejsza, im więcej zadań zleconych musi ona realizować. Samodzielność tę ogranicza zresztą także duża ilość obligatoryjnych zadań własnych.

Uwzględniając fakt, że w praktyce zadania fakultatywne gmin stanowią z konieczności margines ich działalności należy stwierdzić, że zakres faktycznej samodzielności finansowej gmin jest o wiele mniejszy, niż wskazywałyby na to prawne możliwości ich działania.

Leave a Reply