CONTROLLING W ZARZĄDZANIU FINANSOWYM

Programy działań, planowane i podejmowane na rzecz realizacji celów w zakresie wzrostu, rozwoju i zysku, nie mogą koncentrować się wyłącznie na procesach operacyjnych (sfera realna). Ich sprawny, niezakłócony przebieg wymaga rozwiązania szeregu dodatkowych problemów z zakresu gospodarki finansowej, związanych m.in. z ustaleniem:

– zapotrzebowania na środki pieniężne niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów,

– momentu postawienia tych środków do dyspozycji,

– koszów związanych z różnorodnymi sposobami finansowania działalności organizacji,

– sposobów redukcji kosztów bieżącego funkcjonowania organizacji,

– kierunków i opłacalności inwestowania zgromadzonego kapitału,

– sposobów pogodzenia wymagań w dziedzinie rentowności i płynności finansowej.

Wynika z tego, że controlling finansowy koncentruje się na akumulacji kapitałów potrzebnych do finansowania funkcjonowania organizacji oraz na odpowiednim ich rozdziale, aby zapewnić jej przetrwanie i rozwój [Nowak, 1993, s. 12]. Controlling finansowy wychodzi daleko poza sferę bezpośrednich działań pracowników działu finansowego i rachunkowości. Rolę podstawowego instrumentu zarządzania finansowego pełni koncepcja budżetowania.

Budżetowanie stanowi finansową normę dla poszczególnych przedsięwzięć, rodzajów działalności i wydziałów (oddziałów) organizacji. Jest to wyrażony w liczbach plan na określony czas w przyszłości. Mówi się nawet, że budżety są „upieniężnieniem” planów. Przez liczbowe określenie przyszłych działań oraz rozbicie ich na części zgodnie ze strukturą organizacyjną, budżety łączą funkcję planowania i kontroli. Innymi słowy, liczbowe przedstawienie planów narzuca pewnego rodzaju porządek, który umożliwia menedżerom zorientowanie się, jakie kapitały i przez kogo będą wydatkowane oraz gdzie i jakie koszty, przychody ze sprzedaży lub naturalne jednostki nakładów i wydatków wiążą się z jego planami. Wyróżnia się kilka podstawowych rodzajów budżetów: sprzedaży i kosztów, wydatków kapitałowych, gotówkowe oraz bilansów. Dla lepszego zobrazowania ich istoty zostaną one zaprezentowane na przykładzie spółki MEBLEX.

Leave a Reply