Formy pośrednie między nadzorem i kontrolą

0
comments

Czasami prawo uzależnia ważność rozstrzygnięcia organu gminy od jego zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania. Nie są to środki tak ostrego wpływu na gminę, jak typowe instrumenty nadzoru, oznaczają jednak możliwość przynajmniej pośredniego oddziaływania z zewnątrz na organ podejmujący decyzję. Przykładowo: jeśli organ zewnętrzny wydaje opinię o zamiarze emisji przez gminę papierów wartościowych i podaje ją do publicznej wiadomości, może on w istotny sposób wpłynąć na powodzenie samej emisji.

Aby ograniczyć ten pośredni wpływ organów z zewnątrz na działalność gminy prawo przewiduje dwa istotne ograniczenia. Po pierwsze: organy opiniujące powinny zająć stanowisko w ciągu 14 dni od doręczenia im rozstrzygnięć organów gminnych, a po drugie – zatwierdzenia, uzgodnienia lub opinie, tak samo jak wyżej opisane akty nadzoru, mogą być zaskarżane przez gminę do Naczelnego Sądu Administracyjnego z powodu naruszenia prawa.

Istotne uprawnienia do zajmowania stanowiska w sprawach rozstrzygnięć finansowych organów gminnych mają regionalne izby obrachunkowe, dlatego zagadnienie to zostanie dokładniej omówione w p. 4 niniejszego rozdziału.

Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna gospodarki finansowej gmin z punktu widzenia usytuowania organów kontroli gospodarki finansowej gmin można wyróżnić kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>