Podejście do barier wejścia i barier wyjśćia

Istotnym kosztem finansowym może być różnica pomiędzy ceną zakupu kasety a przychodem uzyskanym w wyniku wypożyczania tej kasety w czasie całego okresu działalności, z którego pokryte muszą być również inne koszty działalności. Koszty emocjonalne uzależnione są od tego, czy jest to pierwsza działalność usługowa właściciela, czy też. kolejna. W przypadku pierwszym koszty emocjonalne związane z wycofaniem się z branży będą wyższe niż w drugim.

W przypadku działalności wypożyczalni kaset nie istnieją jakiekolwiek presje zewnętrzne ograniczające wyjście z branży, ponieważ nie występują żadne restrykcje zniechęcające do wyjścia, podejmowane w trosce o zachowanie miejsc pracy lub o regionalne skutki ekonomiczne. Badany sektor nie ma większego wpływu na kształtowanie się gospodarki.

Ważnym aspektem analizy każdego sektora jest łączne podejście do barier wejścia i barier wyjścia. Mimo że koncepcyjnie różnią się, to są często bardzo pokrewne. Na przykład znaczna ekonomia skali produkcji zazwyczaj wiąże się z wyspecjalizowanymi zasobami.

Jan zdawał sobie sprawę z tego, że wszystkie firmy w danym sektorze w szerokim rozumieniu konkurują z sektorami wytwarzającymi wyroby substytucyjne. Istnienie wyrobów substytucyjnych ogranicza potencjalne zyski również w jego sektorze, ustalając pułap cen, które firmy w sektorze mogłyby korzystnie wyznaczać. Ograniczenia zysków w danym sektorze są tym większe, im atrakcyjniejsze są substytuty. Identyfikacja wyrobu substytucyjnego polega na odszukaniu innych wyrobów, które mogą spełniać taka samą funkcję, jak wyroby danego sektora. Obejrzenie filmu na kasecie video jest jedną z form spędzania wolnego czasu. Inne możliwości spędzenia tego czasu to m.in.: spacery, kino, teatr, opera, wystawy, telewizja państwowa, kablowa, prywatna, radio, prasa, książka, muzyka, hobby, komputer, koncerty, czas poświęcony najbliższym itp.

Leave a Reply