Zadłużenie bankowe przedsiębiorstw państwowych

Odrębny problem dotyczy zadłużenia bankowego przedsiębiorstw pań-stwowych. Jest ono na ogół na tyle poważne, iż przy obecnej kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych nie rokuje nadziei na spłatę. Stawia to banki w trudnej sytuacji, mimo iż nie są one pozbawione środków prawnych dochodzenia swych wierzytelności i egzekwowania ich. Łączyłoby to jednak się najczęściej z likwidacją lub upadłością przedsiębiorstw państwowych. Prawo polskie wyposaża banki do występowania w tych procesach. Bankjest bowiem nadal traktowany jako kontroler procesów gospodarczych. Państwo zamierza przyjść im z pomocą dokonując restrukturyzacji długów przedsiębiorstw państwowych. W tym celu przygotowano odpowiedni projekt ustawy.

Banki udzielają kredytów na działalność gospodarczą badając tzw. zdolność kredytową. Jest ona rozumiana jako zdolność do spłaty zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami w umownych terminach płatności. Zdolność kredytową mają te podmioty gospodarcze, których bieżące i przewidywane wyniki finansowe oraz stan majątkowy zapewniają wypłacalność. Banki oceniają zdolność kredytową aż do upływu terminu zwrotu kredytu. Są to na ogół bardzo dogłębne procesy analityczne, przeprowadzane na podstawie wskazówek zawartych w regulaminach poszczególnych banków. Nie ulega wątpliwości, iż mają one służyć przede wszystkim bankowi, który ponosi ryzyko utraty przychodów z tytułu prowizji i oprocentowania oraz ryzyko utraty spłaty udzielonego kredytu.

Leave a Reply