ISTOTA PLANOWANIA CZĘŚĆ 2

Janusz Gościński [1982, s. 182 i nast.] twierdzi, że podstawową cechą planu jest jego celowość. Każdy bowiem pian formułowany jest dla zapewnienia sprawnej realizacji postawionego celu. Bez planu funkcjonowanie dowolnej organizacji stałoby się zbiorem przypadkowo podejmowanych działań. Plany bowiem powinny przewidywać, jakie działania prowadzą do zamierzonego celu, jakie od niego oddalają, jakie mogą ze sobą kolidować, a jakie są po prostu nieistotne. W przedstawionym przypadku, celem pani Jodłowskiej jest rozpoczęcie rentownej działalności gospodarczej, takiej która zapewniałaby co najmniej dwa razy większe dochody niż dotychczasowa praca. Cel ten ma szanse zrealizować otwierając salon odnowy biologicznej dla pań. Wstępnie pani Maria musiała odpowiedzieć sobie, czy istnieje zapotrzebowanie na tego typu działalność i czy jest ona wystarczająco dochodowa. Następnie, po zadowalających odpowiedziach na poprzednie pytania, musiała podjąć szereg działań. Jak pamiętamy, rozpoczęła od analizy prawnej przedsięwzięcia, a skończyła na przygotowaniu lokalu. Cały okres planowania i przygotowań trwał rok. Dopiero jednak przyszłość zweryfikuje racjonalność planu pani Marii, pokazując, czy cel został osiągnięty.

Drugą z kolei zasadą jest prymat planowania. Planowanie jest podstawą wszystkich innych funkcji zarządzania. Bez planowania nie ma dobrego organizowania, zarządzania zasobami ludzkimi i kontroli. Szczególnie istotne staje się planowanie dla kontroli. Harold Koontz i Cyril O’Donnell [Koontz, O’Donnell, 1969, s. 508] twierdzą wręcz, że planowanie i kontrola są jak „bracia syjamscy”. Żaden menedżer nie może kontrolować działania, które nie zostało zaplanowane, gdyż rdzeń koncepcji kontroli polega na korygowaniu odchyleń od planu (zob. następny rozdział). W omawianym przypadku salonu odnowy biologicznej dokładnie nie wiemy, jak będzie wyglądała organizacja pracy, system motywacji pracowników czy też kontrola. Wiemy jednak, że bez dobrego i wiarygodnego planu bank nie ryzykowałby finansowania „niepewnego” przedsięwzięcia, które mogłoby narazić go na straty. Pani Maria nie rozpoczęłaby działalności i nie miałaby szans zrealizowania swojego celu.

Leave a Reply

Kategorie
Odszkodowanie za wypadek śmiertelny