Obowiązek przekazywania informacji podatkowych

Zakres i tryb przekazywania informacji w sprawach podatkowych jest zróżnicowany w zależności od tego, czy zobowiązanym jest jednostka organizacyjna czy też osoba fizyczna, przy czym obowiązki jednostek organizacyjnych nie są w tym względzie jednolite.

Po pierwsze, osoby prawne są obowiązane sporządzać i udzielać organom podatkowym informacji o zdarzeniach mających wpływ na ustalanie zobowiazań innych osób (art. 34 ust. 3 ustawy o zobowiązaniach podatkowych). Minister Finansów ustalił, że obowiązek ten dotyczy informacji podatkowych o umowach

0świadczenia w zakresie działalności wytwórczej, budowlanej, a także o umowach dzierżawy lub najmu bądź sprzedaży praw majątkowych, jeżeli umowy takie zostały zawarte z wymienionymi jednostkami i przekraczają pewną kwotę. Ponadto istnieje obowiązek informowania organów podatkowych o zdarzeniach powodujących powstanie zobowiązań podatkowych osób fizycznych oraz spółek cywilnych

1jawnych, których wspólnikami są osoby fizyczne. W tym zakresie są pewne zwolnienia. Drugą kategorią podmiotów zobowiązanych do sporządzania informacji w sprawach podatkowych są organy celne. Obowiązek ten nie istnieje wówczas, gdy organy celne same pobierają podatki.

Trzecią kategorią podmiotów zobowiązanych są przedsiębiorstwa handlu zagranicznego oraz inne jednostki zajmujące się handlem zagranicznym. Mają one obowiązek przysyłania informacji (do Drugiego Urzędu Skarbowego w Warszawie) o kontraktach z zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi dotyczącymi zakupów towarów oraz budowy lub montażu oraz innych usług wykonywanych na obszarze RP.

Czwartą kategorią instytucji zobowiązanych do sporządzania i przesyłania informacji podatkowych są sądy i biura notarialne (patrz Dz. U. z 1982 r. Nr 1, poz¦

Obecnie obowiązek ten dotyczy także notariuszy prowadzących indywidualne kancelarie notarialne. Piątą kategorię zobowiązanych stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową. Są one obowiązane na pisemne żądanie właściwego urzędu skarbowego do przesyłania informacji podatkowych zawartych z innymi osobami oraz spółkami cywilnymi i jawnymi, których wspólnikami są osoby fizyczne lub prawne, mających wpływ na ustalenie zobowiązań podatkowych tych osób.

Leave a Reply